Kótaj Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 2024. évre meghirdeti a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

Kótaj Község Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is feladatának tekinti, hogy minden lehetséges módon támogatást nyújtson azoknak a fiataloknak, akik felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Ezért az Önkormányzat sok éves hagyományát folytatva ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Jelen pályázati kiírás a 2023/2024. tanév második, és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozik, tehát összesen 10 tanulmányi hónapon keresztül jelent segítséget a felsőoktatásban tanuló diákok, és az őket támogató családok számára.

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,

honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A regisztrációt követően a pályázók maguk rögzítik adataikat az EPER-Bursa rendszerben- a megadott adatokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes (1 db a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2023/2024. első félévéről; igazolás a pályázó, és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről; a pályázó személyi igazolványának és lakcím kártyájának fénymásolata).A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. (Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az "Elfelejtett jelszó" funkcióval kérhetnek új jelszót.)

 

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 7.

 

 

Bővebb információ és tájékoztatás, valamint a pályázói elérési pont az EPER-Bursa rendszerhez az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján található

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

 

 

Ugyanitt, illetve a kotaj.hu honlapon megtalálható a részletes pályázati kiírás is, valamint a pályázói felhasználói kézikönyv is. További információ és segítségkérés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica (06-1) 550-2700 telefonszámon, illetve Kótaj Község Polgármesteri Hivatala (06-42) 208-300 számon kérhető.

 

 

Minden tanulónak sikeres pályázatot kívánunk!

 

 

Kótaj, 2023.szeptember 28.

                                                                                                                                                         Orosz Mihály

                                                                                                                                                         polgármester